Dom seniorov "Úsmev" Zlaté Moravce poskytuje nasledovné služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Poskytované služby a cieľová skupina

1.1 Zariadenie poskytuje podľa zákona o sociálnych službách nasledovaný druh sociálnych služieb:

Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle § 46 zákona s kapacitou 12 miest. Forma poskytovania je pobytová. Rozsah poskytovania je na čas určitý.

Zariadenie pre seniorov v zmysle § 36 zákona s kapacitou 43 miest. Forma poskytovania je celoročná, pobytová. Rozsah poskytovania je na čas neurčitý.

 

1.3 Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) poskytuje svoje služby v zmysle § 36 zákona o sociálnych službách plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.

ZOS poskytuje:

·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie),

·         základné sociálne poradenstvo,

·         sociálnu rehabilitáciu,

·         ubytovanie,

·         stravovanie,

·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

·         utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

1.4 Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) poskytuje služby v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

ZpS poskytuje:

·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

·         sociálne poradenstvo,

·         sociálnu rehabilitáciu,

·         ubytovanie,

·         stravovanie,

·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

·         osobné vybavenie,

·         utvára podmienky na úschovu cenných vecí,

·         zabezpečuje záujmovú činnosť.

1.5 Dom seniorov Úsmev je zariadenie, ktoré vytvára pokojné prostredie a príjemnú atmosféru, preto v ňom nie je možné poskytovať služby fyzickej osobe, ktorá trpí závažnými poruchami správania alebo sa u nej vyskytujú opakované závažné prejavy agresie voči klientom, sebe samému, personálu alebo predmetom. Táto vylučujúca podmienka sa posudzuje individuálne a na základe lekárskych správ. Do zariadenia tiež nie je možné prijať fyzickú osobu, pokiaľ trpí akútnym alebo chronickým infekčným ochorením.


     DOM SENIOROV „ÚSMEV“ n.o. , ul. 1.mája, Zlaté Moravce

Cenník  poskytovaných služieb v ZpS

Dom seniorov „ÚSMEV“ n.o.  Zlaté Moravce ponúka svojim klientom ubytovanie na jednoposteľových a dvojposteľových izbách s hygienickým príslušenstvom.

o    jednoposteľová izba............................  217 € / mesiac

o     dvojposteľová izba...............................197 € / mesiac

Ďalšie služby zariadenia:

-          Stravovanie / strava 5 x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/

o    Racionálna strava.......................................  8,00 €/ deň

o    Diabetická strava........................................  8,50 €/ deň

-          Zaopatrenie pri stupni odkázanosti

 o    II. stupeň.......................................... 1,10 €/ deň

o    III. stupeň.........................................  1,30  € / deň

o    IV. stupeň.........................................  1,50  € / deň

o    V. stupeň........................................... 1,70 €  / deň

o    VI. stupeň........................................... 2,20 €   / deň

-          Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie.......... 1,20 € / deň

-          Ďalej zabezpečujeme kadernícke, pedikérske služby.

V mesačnom poplatku nie sú zahrnuté náklady na lieky, prípadne ortopedické či zdravotnícke pomôcky. V prípade neprítomnosti bude klientovi účtovaný len poplatok za ubytovanie.

Podmienky platenia sociálnej služby:

Úhrada bankovým prevodom  musí byť zrealizovaná v deň nástupu za príslušný mesiac a ďalšie platby najneskôr k poslednému dňu príslušného mesiaca. Úpravy mesačnej platby budú upravované dodatkom k zmluve o poskytovanej starostlivosti.

 

Uvedené ceny majú účinnosť od 1.5.2018 a sú platné na dobu neurčitú.

 

  DOM SENIOROV „ÚSMEV“ n.o., ul. 1.mája 32, Zlaté Moravce

Cenník  poskytovaných služieb v ZOS

Dom seniorov „ÚSMEV“ n.o.  Zlaté Moravce ponúka svojim klientom ubytovanie na jednoposteľových a dvojposteľových izbách s hygienickým príslušenstvom.

o    jednoposteľová izba............................  217  / mesiac

o     dvojposteľová izba...............................197  / mesiac

Ďalšie služby zariadenia:

-          Stravovanie / strava 5 x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/

o    Racionálna strava.......................................  8,00 / deň

o    Diabetická strava........................................  8,50 / deň

-          Zaopatrenie pri stupni odkázanosti

 o    II. stupeň.......................................... 1,10 / deň

o    III. stupeň.........................................  1,30  / deň

o    IV. stupeň.........................................  1,50  / deň

o    V. stupeň........................................... 1,70 €  / deň

o    VI. stupeň........................................... 2,20 €   / deň

-          Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie.......... 1,20 / deň

-          Ďalej zabezpečujeme kadernícke, pedikérske služby.

V mesačnom poplatku nie sú zahrnuté náklady na lieky, prípadne ortopedické či zdravotnícke pomôcky. V prípade neprítomnosti bude klientovi účtovaný len poplatok za ubytovanie.

Podmienky platenia sociálnej služby:

Úhrada bankovým prevodom  musí byť zrealizovaná v deň nástupu za príslušný mesiac a ďalšie platby najneskôr k poslednému dňu príslušného mesiaca. Úpravy mesačnej platby budú upravované dodatkom k zmluve o poskytovanej starostlivosti.

Uvedené ceny majú účinnosť od 1.5.2018 a sú platné na dobu neurčitú.